BIP Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im.  Adama Mickiewicza w Chełmku

 

Poszukiwany  Informatyk do Obsługi Informatycznej
w Samorzadowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Chełmku

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: administrowanie systemami informatycznymi, utrzymanie serwerów i infrastruktury ICT oraz opiekę nad  sprzętem komputerowym

Opis stanowiska:

 Zakres opieki informatycznej prowadzonej przez Zleceniobiorcę w ramach niniejszej umowy:

 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania;
 • Instalacja i aktualizacja programów komputerowych;
 • Modernizacja i rozbudowa systemów komputerowych;
 • Wykrywanie i usuwanie oprogramowania niszczącego;
 • Diagnozowanie i naprawa systemów komputerowych;
 • Proponowanie i kreowanie nowych rozwiązań technicznych;
 • Pomoc w zakresie obsługi systemów komputerowych;
 • Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, usuwanie awarii wywołanych użytkowaniem sprzętu (przez pracowników);
 • Przeprowadzanie napraw związanych z utrzymaniem w dobrym stanie technicznym urządzeń tj. komputery, drukarki komputerowe, skanery oraz inne wg potrzeb Zleceniodawcy;
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach komputerowych oraz opracowanie i wdrożenie procedur wykonywania systematycznych kopii bezpieczeństwa;
 • Comiesięczne wizyty mające na celu działania prewencyjne oraz monitorowanie potencjalnych nieprawidłowości w pracy sprzętu i oprogramowania oraz usuwanie zaistniałych przestojów i awarii.
 • Kontrola i wdrażanie polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów informatycznych.

Nasze wymagania:

 • Mile widziane wykształcenie wyższe informatyczne
 • Doświadczenie w administrowaniu Systemów Informatycznych
 • Dyspozycyjności

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie

 

 

UWAGA !!!

ZMIANA    RACHUNKU    BANKOWEGO   SZKOŁY!!!

Z dniem 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywał nowy rachunek bankowy, na który należy wpłacać należności za: śniadania, obiady, herbatę, przedszkole oraz duplikaty legitymacji.

Nowy nr rachunku bankowego:

PKO BP 78 1020 2384 0000 9402 0218 3440

Do dnia 31.12.2017 roku obowiązuje jeszcze poprzedni rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym.

 

 

 


 

 


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2017/2018

Dyrektora  Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1

im. A. Mickiewicza w Chełmku

z dnia 07.11.2017 r.

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

IM. A. MICKIEWICZA W CHEŁMKU UL. B. CHROBREGO 9

ogłasza nabór na stanowisko Sam. referent ds. szkolnych

l. Określenie stanowiska urzędniczego

   Stanowisko: Sam. referent ds. szkolnych

   wymiar czasu pracy: pełen etat

II. Wymagania związane ze stanowiskiem

     Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. wykształcenie średnie, kursy kwalifikacyjne, seminaria, szkolenia związane ze   stanowiskiem pracy;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w szczególności Ustawy o systemie oświaty, Ustawy Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

7. bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi programów komputerowych: pakiet MS Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),  znajomość obsługi wprowadzania danych do  Systemu  Informacji Oświatowej SIO,

10. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

11. korzystanie z poczty elektronicznej i Internetu;

12. komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy biurowej będzie atutem;

2. umiejętność dobrej organizacji pracy;

3. samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;

4. dokładność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność;

5. umiejętności analityczne.

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizację pracy  sekretariatu;
 2. przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych  osób wg kompetencji;
 3. obsługę poczty elektronicznej, idziennika elektronicznego, strony internetowej i facebooka szkoły;
 4. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej;
 5. opracowanie sprawozdań statystycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz władz  oświatowych;
 6. wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich, kart rowerowych, zaświadczeń,prowadzenieich ewidencji);
 7. prowadzenie księgi uczniów i absolwentów;
 8. prowadzenie rejestru przyjęć do klasy I, przedszkola;
 9. załatwianie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i ich przejściem do innej placówki);
 10. prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora i władz  nadrzędnych;
 11. rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
 12. prowadzenie składnicy akt szkoły i archiwizacja zgodnie z instrukcja kancelaryjną;
 13. redagowanie pism;
 14. odbieranie i wykonywanie telefonów, obsługa faxu, skanera itp.
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora w ramach posiadanych kompetencji i umiejętności.

IV. Warunki pracy na stanowisku

Praca  w siedzibie Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w komputer i urządzenia biurowe. Budynek wielokondygnacyjny, schody, konieczność poruszania się po kondygnacjach.

Praca jednozmianowa – 40 godzin tygodniowo.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny + CV z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, świadectwa pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Sam.Referenta ds. szkolnych.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę lub list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)".

Uwaga: oferty nie zawierające własnoręcznego podpisu kandydata pod dokumentami (CV, list motywacyjny, oświadczenia) nie będą podlegały rozpatrzeniu.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko Sam. Referenta ds. szkolnych” do dnia 21.11.2017 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, ul. Chrobrego 9 lub listownie na adres: Samorządowy Zespół Szkół  nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, ul. Chrobrego 9, 32-660 Chełmek (decyduje data wpływu do Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku).

VIII. Inne informacje o przebiegu naboru

 1. Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół  nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku.
 2. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze.
 3. Dokumenty, które wpłyną do Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Telefon kontaktowy 33/846-11-04.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP szkoły.
 6. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub pisemnie poinformowani o terminie postępowania  sprawdzającego, które będzie prowadzonew  formie: I część rozmowa kwalifikacyjna, II część praktyczne sprawdzenie umiejętności obsługi programów komputerowych.
 7. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego,proszeni są o osobisty odbiór dokumentów w sekretariacie Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, w terminie do dnia 31.12.2017 roku, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                                                                                                   Dyrektor SZS nr 1 im. A. Mickiewicza                                                                                                                                                                                      w Chełmku

                                                                                                                                                                        mgr Lucyna Kuligowska

Chełmek, dnia 7 listopada 2017 r.

pobierz załączniki

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

      w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku

Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko:

 SAMODZIELNY REFERENT DS. SZKOLNYCH

  (nazwa stanowiska pracy)

została wybrana  Pani

 IWONA KOWALSKA-CHYLASZEK

 (imię i nazwisko)

zamieszkała  Chełmek

(miejsce zamieszkania)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Iwona Kowalska-Chylaszek zamieszkała w Chełmku. Pani Iwona Kowalska-Chylaszek spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się bardzo dobrą znajomością przedstawionych zagadnień określonych w ogłoszeniu, jest osobą komunikatywną, otwartą i chętną do dalszego rozwoju zawodowego.

   31.10.2017 r.

                                                                                                                                                                                      Dyrektor

                                                                            Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza  

                                                                                                                w Chełmku

                                                                                                                                                                            mgr Lucyna Kuligowska

 

 

 

DYREKTOR  SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR1

IM. A. MICKIEWICZA W  CHEŁMKU  UL. B. CHROBREGO 9

ogłasza nabór na stanowisko Sam. referent ds. szkolnych

       

l. Określenie stanowiska urzędniczego

   Stanowisko: Sam. referent ds. szkolnych

   wymiar czasu pracy: pełen etat

II. Wymagania związane ze stanowiskiem

     Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. wykształcenie średnie, kursy kwalifikacyjne, seminaria, szkolenia związane

    ze stanowiskiem pracy;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

   z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych,

    w szczególności Ustawy o systemie oświaty, Ustawy Karta Nauczyciela, Ustawy

    o pracownikach  samorządowych, Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

7. bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi programów komputerowych: pakiet MS

   Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),  znajomość obsługi wprowadzania danych do  

   Systemu  Informacji Oświatowej SIO,

10. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

11. korzystanie z poczty elektronicznej i Internetu;

12. komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy biurowej będzie atutem;

2. umiejętność dobrej organizacji pracy;

3. samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;

4. dokładność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność;

5. umiejętności analityczne.

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

1. osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizację pracy

    sekretariatu;

2. przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do  właściwych  osób wg kompetencji;

3. obsługę poczty elektronicznej, idziennika elektronicznego, strony internetowej i facebooka szkoły;

4. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej;

5. opracowanie sprawozdań statystycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz władz  oświatowych;

6. wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich, kart rowerowych, zaświadczeń, prowadzenie ich ewidencji);

7. prowadzenie księgi uczniów i absolwentów;

8. prowadzenie rejestru przyjęć do klasy I, przedszkola;

9. załatwianie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i ich przejściem do innej placówki);

10.prowadzenie innej dokumentacji związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora i władz nadrzędnych;

11.rozliczanie druków ścisłego zarachowania;

12.prowadzenie składnicy akt szkoły i archiwizacja zgodnie z instrukcja kancelaryjną;

13.redagowanie pism;

14. odbieranie i wykonywanie telefonów, obsługa faxu, skanera itp.

15. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora w ramach posiadanych kompetencji i umiejętności.

IV. Warunki pracy na stanowisku

Praca  w siedzibie Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku,

w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w komputer i urządzenia biurowe. Budynek wielokondygnacyjny, schody, konieczność poruszania się po kondygnacjach.

Praca jednozmianowa – 40 godzin tygodniowo.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny + CV z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą

dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

4.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, świadectwa pracy,

5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Sam. Referenta ds. szkolnych.

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę lub list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)".

Uwaga: oferty nie zawierające własnoręcznego podpisu kandydata pod dokumentami (CV, list motywacyjny, oświadczenia) nie będą podlegały rozpatrzeniu.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko Sam. Referenta ds. szkolnych” do dnia 20.10.2017 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, ul. Chrobrego 9 lub listownie na adres: Samorządowy Zespół Szkół  nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, ul. Chrobrego 9, 32-660 Chełmek (decyduje data wpływu do Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku).

VIII. Inne informacje o przebiegu naboru

 1. Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Samorządowego Zespołu Szkół  nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku.

 2. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów  wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze.

 3. Dokumenty, które wpłyną do Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku po terminie nie będą rozpatrywane.

   4. Telefon kontaktowy 33/846-11-04.

  5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP szkoły.

  6. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub pisemnie   poinformowani o terminie postępowania  sprawdzającego, które będzie prowadzone

     w formie: I część rozmowa kwalifikacyjna, II część praktyczne sprawdzenie umiejętności  obsługi programów komputerowych.

7. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego, proszeni są o osobisty odbiór dokumentów w sekretariacie

    Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, w terminie do dnia 31.10.2017 roku.

                                                                                                                                                                     Dyrektor SZS nr 1 im. A. Mickiewicza                                                                                                                                                                                                                                                       w Chełmku

                                                                                                                                                                                      mgr Lucyna Kuligowska

Chełmek, dnia 5 października 2017 r.

pobierz załączniki

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

Samorządowy Zespół Szkół nr 1  im. A. Mickiewicza w Chełmku
przyjmie na staż osoby zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Oświęcimiu

na następujące stanowiska:

 1. Pracownik biurowy do sekretariatu
 2. Asystent nauczyciela biblioteki
 3. Asystent nauczyciela świetlicy
 4. Asystent nauczyciela przedszkola
 5. Sprzątająca
 6. Pomoc konserwatora

Rodzicu, o ty musisz PAMIĘTAĆ !

 

Przeczytaj:

www.bezpiecznyautobus.gov.pl

www.ore.edu.pl

www.kbpn.gov.pl

www.narkomania.pl

lista rzeczy na wakacje dla dziecka

DYŻUR   WAKACYJNY  PRZEDSZKOLA

Przedszkole w Samorządowym Zespole Szkół nr 1 w Chełmku pełni dyżur wakacyjny od 07.08.2017r. do 25.08.2017r.

Karty zgłoszeń na dyżur do pobrania w sekretariacie lub tutaj . Zgłoszenie należny złożyć w sekretariacie szkoły do 23.06.2017r.

 

     

Dyżur Wakacyjny Przedszkola

1) w terminie 04.07.2016 r. - 05.08.2016 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Chełmku 

   ul. Brzozowa 9 (karty zgłoszeń na dyżur do pobrania w sekretariacie ul. Brzozowej 9

   i złożenie do dnia 17.06.2016 r.).

2) w terminie 08.08.2016 r. - 26.08.2016 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Chełmku

   ul. B. Chrobrego 9 (karty zgłoszeń na dyżur do pobrania w sekretariacie ul. Chrobrego 9

   i złożenie do dnia 20.06.2016 r.).

 

  Informacja Dla Rodziców Przedszkolaków

Spotkanie Organizacyjno-Informacyjne

Dla Rodziców Przedszkolaków na Rok Szkolny 2016/2017

Odbędzie się 25.08.2016 r.

o godz. 17:00

na Małej Sali Gimnastycznej.

W programie spotkania m. in. omówienie spraw dotyczących:

- wyprawki (niezbędnych rzeczy, do wyposażenia dziecka w przedszkolu);

- podpisanie umowy na czas pobytu dziecka w przedszkolu 10-cio godzinnym

(należy zabrać ze sobą dowody osobiste obojga rodziców w celu zawarcia umowy);

- żywienia;

- kadry przedszkola;

- odbierania dzieci;

- inne sprawy organizacyjno-informacyjne.

 

Informacja o wynikach naboru

na  Wolne  Stanowisko  Pracy 
w  Publicznym  Przedszkolu  nr 1  w  Chełmku
przy  SZS nr 1 im. A. Mickiewicza w  Chełmku

 

Pomoc nauczyciela
nazwa stanowiska pracy

 

 Dyrektor SZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w

 stanowisko  została  wybrana Pani  Anna Grygiel .                                                         

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Anna Grygiel
 w najwyższym stopniu spełnia wymagania  określone w konkursie. Tym samym  daje gwarancję samodzielnego i   należytego wykonywania powierzonych zadań wynikających z zakresu obowiązków  przypisanych do stanowiska, na     które prowadzony był nabór. 
   
                                 

                                                                      

Oferta pracy na stanowisko Pomoc nauczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 1

przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku

OFERTA ZATRUDNIENIA

Dyrektor  Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku,

ul. B. Chrobrego 9, 32-660 Chełmek ogłasza konkurs na stanowisko:

Pomoc nauczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 1 przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1
im. A. Mickiewicza w Chełmku

 1. Nazwa i adres jednostki: Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku,
  ul. B. Chrobrego 9, 32-660 Chełmek.
 2. Określenie stanowiska: Pomoc nauczyciela (1 etat) w Publicznym Przedszkolu nr 1 przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku, przy
  ul. B. Chrobrego 9.
 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe nr 1 przy Samorządowym Zespole Szkół nr 1
  im. A. Mickiewicza w Chełmku, przy ul. B. Chrobrego 9.
 2. Nawiązanie stosunku pracy: Nawiązanie stosunku pracy nastąpi od stycznia 2016 r.
 3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 4. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i ustawy kodeks Pracy.
 5. Czas pracy: 40 godz. tygodniowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie min. Średnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Rzetelność i dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Umiejętność nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych z dziećmi i pracownikami.

Zakres zadań do wykonania na powierzonym stanowisku:

Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez dyrektora lub nauczycieli oddziałów oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie:

 1. pomoc nauczycielom w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 2. wykonywanie w stosunku do dzieci czynności obsługowych (przy posiłkach, w toalecie itp.),
 3. dostarczanie i odnoszenie z kuchni posiłków, naczyń, sztućców itp.,
 4. rozkładanie i składanie leżaków oraz przebieranie do pidżam i ubieranie dzieci,
 5. uczestniczenie w wycieczkach, spacerach dzieci, wyjściach i wyjazdach np. do teatru itp.
 6. utrzymywanie w ładzie i porządku w salach przedszkolnych, łazienkach, szatni przedszkola oraz obejściu przedszkola,
 7. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
 8. dbałość o bezpieczeństwo  i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola,

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Kwestionariusz osobowy.  POBIERZ
 5. Kserokopie świadectw pracy.
 6. Kserokopię dokumentu dowodu osobistego (dokument należy przekreślić liniami na krzyż).
 7. Oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.POBIERZ
 8. Oświadczenie kandydata, że posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku – pomocy nauczyciela.POBIERZ

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im.
A. Mickiewicza w Chełmku, przy ul. B. Chrobrego 9 w godz. 7:30-15:30 (sekretariat) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku

ul. B. Chrobrego 9, 32-660 Chełmek

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Pomoc nauczyciela”

Oferty należy składać w terminie: do dnia 07.12.2015 r. do godz. 15:30.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wyżej wymieniony adres
w terminie do dnia 07.12.2015 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)”.

Osoba do kontaktu:

Lucyna Kuligowska Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku

e-mail: szsnr1chelmek@poczta.onet.pl,       Tel/fax 33-846-11-04 lub tel. 33-846-41-50

                                                                                                                                

                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                 Lucyna Kuligowska