BIP Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku

STATUS PRAWNY

W skład Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku wchodzi:

 1. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Chełmku
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmku
 3. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Chełmku

 

Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku jest jednostką publiczną
i działa na podstawie:

 1. Aktu Założycielskiego:

          Uchwała Nr VII/51/99 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 1 w Chełmku;

         Uchwała Nr VII/55/99 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolnego Podstawowo-Gimnazjalnego

          nr  1  w Chełmku;

         Uchwała Nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 lutego 2003 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolnego

         Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Chełmku   w Samorządowy Zespół Szkół w Chełmku im. A. Mickiewicza.

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.),
 3. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 4. Statutu,
 5. Zarządzeń Kuratora,
 6. Zarządzeń Dyrektora Zespołu,
 7. Koncepcji pracy szkoły,
 8. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 9. Programu Wychowawczego,
 10. Programu Profilaktycznego,
 11. Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Rodziców.
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Chełmek.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.